Baanregelement

Het baanreglement geldt voor de tennisbanen gelegen bij het Eier­landsche Huis.

Op de banen wordt men geacht zich aan de algemeen geldende maat­schappelijke en wettelijke normen en gedragingen te houden. Tevens moet men zich sportief gedragen tegenover de andere aan­wezigen.

Bij overtreding van bovenstaande kan de beheerder van het Eier­landsche Huis en/of het bestuur van de TC Heri Hodie iemand de toegang tot de baan ontzeggen.

Het is verboden aan de baan, de afrastering of aan de op de baan aanwezige materialen vernielingen aan te brengen dan wel materialen te ontvreemden dan wel genoemde moedwillig te vervuilen. Dit geldt ook voor de op het terras aanwezige materialen (banken, stoelen, tafels).

Bij overtreding hiervan kan men voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

Men dient afval van de baan en terras te verwijderen en te deponeren in de aanwezige afvalbakken.

Binnen de omheining van de speelvelden geldt een rookverbod.

De baan mag alleen betreden worden met schoeisel zonder hakken; spelen mag alleen op tennisschoenen.
Gebruik van de banen:

Om te kunnen spelen moet men lid zijn van de TC Heri Hodie of baanhuur betalen of deel­nemer zijn van een op dat moment georganiseerd toernooi/ evenement of kompetitie of anderszins bestuurlijke toestemming hebben.

Lessen onder leiding van de door de vereniging aangestelde trainer, competitie en evenementen (o.a. de racketochtend, – avond) hebben voorrang op het recreatieve spelen.

Indien meerdere mensen tegelijk willen spelen, heeft men recht op een uur speeltijd.

Indien er veel gegadigden zijn voor de speelvelden wordt men verzocht:
– zo mogelijk te gaan dubbelen
– niet vaker dan 1 x per etmaal te spelen
– als basisscholier niet na 19.00 uur te spelen.
– als toernooispeler na een toernooi voorrang te verlenen (de baan te verlaten) indien een niet-
toernooispeler wenst te spelen.

Na afloop van het spelen dient de gebruikte baan geheel met behulp van de aanwezige sleepvegers geveegd te worden.

Leden van de TC Heri Hodie hebben een sleutel van het hek. De laatste speler die de banen / het terras verlaat sluit de schuifpui af en doet het hek op slot.

Voor kwesties waarin dit reglement niet voorziet zijn het bestuur van TC Heri Hodie en de beheerder van het Eierlandsche Huis gerechtigd op te treden. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

Een ieder die gebruik maakt van de banen onderwerpt zich daarmee automatisch aan de bovenstaande regels.

31 oktober 2019