Huishoudelijk regelement

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN.

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of de namens deze optredende beheerder dan wel die van leden van het bestuur.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de verschuldigde contributie vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar te voldoen. Betaling geschiedt bij voorkeur volgens de door de door de penningmeester aangegeven betaalwijze.

Artikel 3
De banen zijn toegankelijk voor leden met een geldige lidmaat-schapskaart, tevens voor scheidsrechters, genodigden en deelne¬mers aan door of vanwege de vereniging georganiseerde wedstrijden of toernooien. Tevens voor spelers van andere verenigingen in het kader van uitwisselingsprogramma’s.

VERGADERINGEN.

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen en is bevoegd de spreektijd van de leden te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of verdagen.

Artikel 5
Bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door middel van schriftelijke convocatie aan alle bestuursleden tenminste
7 dagen vóór de vastgestelde vergaderdatum. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen acht en twintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van het uiterlijk zeven dagen voor de bijeenkomst van de algemene ledenverga¬dering inleveren bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

Artikel 7
Een besluit van -of benoeming door- de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der ver-gadering, is ongeldig. Als uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit genomen is – of een zodanig benoemde is gekozen – met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbin¬ding der vereniging.
Artikel 8
De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voort-vloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

COMMISSIES

Artikel 9
De door het bestuur of door de algemene ledenvergadering ingestelde commissies mogen geen algemene of bijzondere opdrachten vervullen welke zich uitstrekken buiten de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden.

De commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en ver-plichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies -met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 12. lid 3 van de statuten- kunnen te allen tijde door de benoemingsgerechtigde worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10
Er is een wedstrijdcommissie bestaande uit tenminste twee leden, waarvan één bestuurslid is.
De wedstrijdcommissie heeft tot taak het regelen en verzorgen van wedstrijden en toernooien.

BESTUUR

Artikel 11
Naast de in de statuten omschreven taken en bevoegdheden van
de als zodanig benoemde c.q. aangewezen bestuursfunctionarissen hebben de laatstgenoemden de volgende achter hun functie vermelde taakstellingen:
Voorzitter: het verzorgen en onderhouden van de public relations van de vereniging;
Secretaris: het beheer van de ledenadministratie; het voeren van de correspondentie; de inrichting en het beheer van het archief;
Penningmeester: het beheer van de financiën; de zorg voor de inning van de contributies/entreegelden en voor het verrichten van de verschuldigde betalingen.

Eén der bestuursleden heeft de taak / portefeuille wedstrijdcommissaris. Hij / zij kan zich laten assisteren door een tweede persoon, al of niet lid van de vereniging. De wedstrijdcommissie heeft tot taak het regelen en verzorgen van wedstrijden en toernooien.

Artikel 12
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a) namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
b) presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c) de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwer¬pen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a) bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Artikel 13
De op statutaire W1Jze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en
het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
De bestuursleden worden voor een periode van twee jaar gekozen. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te stellen rooster, waarbij voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftre¬den.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.

DIVERSEN EN SLOTBEPALING

Artikel 14
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 15
Het bedrag als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, wordt gesteld op € 2.500
De termijn bedoeld in artikel 11 lid 4 wordt gesteld op maximaal de tijd tussen twee algemene (leden-) vergaderingen
Artikel 16
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 4, lid 1
van de statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woon-plaats, adres, telefoonnummer (mobiel of vast), geboortejaar en –datum, emailadres, banknummer.

Artikel 17
De Statuten, Huishoudelijk reglement en Baanreglement kunnen worden ingezien via Eierlandschehuis.nl/sporten/tennisclub-heri-hodie

Artikel 18
Wijzigingen in en aanvullingen op dit reglement staan uitsluitend ter bevoegdheid van de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering in zijn bijeenkomst van 31 oktober 2019.